Bærekraft

Frydenbø Eiendom har fokus på miljø og klima, og det arbeides aktivt for at bærekraft skal være en bærebjelke i hvordan vi drifter og forvalter eiendommene våre. Vi er sertifisert som Miljøfytårn, og vi har planlagt og igangsatt mange aktiviteter/prosjekter med fokus på miljø og klima. Fra 2016 til 2021 reduserte vi energiforbruket i byggene våre med 20%, og vi fortsetter arbeidet med energireduserende tiltak for å opprettholde et lavt forbruk til det beste for miljøet og våre leietakere.
Frydenbø_Damsgårdsveien135_Interiør_WebJPEG_0027 - Cropped

Tiltak for å bedre klima og miljø

I 2022 startet vi implementering av energioptimaliseringssystem (EOS) for å gi oss og leietakerne bedre oversikt og innsikt i energiforbruk og avfallshåndtering. Airthings sensorikk hjelper oss til å måle miljøindikatorene i bygget og hos leietakerne, samt optimalisere varme og ventilasjon. Gjenbruk av eksisterende materialer i ombyggingsprosjekter har høyt fokus. I 2022 satt vi i gang mulighetsstudiet “Damsgårdsveien 127 – Gjenbruk og bærekraft i praksis”. Målet er å få til et 100% ombruksprosjekt ved totalrehabilitering av et bygg på 2500 m2. Prosjektet vil også stille krav til at våre leverandører tenker gjenbruk og ombruk av produkter inn i leveransen. I dette prosjektet ønsker en å knytte seg på sjøkabel for tilkomst til egen nærvarme og kjøling til bygget. Frydenbø Eiendom har tatt i bruk programvaren Loopfront for å kartlegge og dokumentere byggematerialer og interiør for mulig gjenbruk/ombruk i eksisterende bygg og nybygg. Det er allerede registrert over 2000 bygningselementer i databasen. Med fokus på kortreist og bærekraftig matproduksjon er det blitt etablert dyrkekasser for grønnsaker i uteområder, og vi produserte også 30 kg honning fra bikuber på taket i 2022.

Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger

Frydenbø Eiendom arbeider aktivt med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeder.
Frydenbø_Damsgårdsveien135_Interiør_WebJPEG_0024

Vår policy

Konsernet Frydenbø Group etablerte sin overordnete bærekraftspolicy i mars 2022, hvor vi tydeliggjør vår forpliktelse til å ta miljø- og samfunnsansvar på alvor og vår målsetting om å bidra aktivt til en bærekraftig utvikling.
263A6737

Veikart mot 2050

Frydenbø Eiendom benytter råd fra bransjeorganisasjonene Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom i fastsetting av strategi og mål for bærekraft. Disse har utarbeidet Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av næringsbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.
263A6289

Nye prosjekter i 2023

I 2023 vil vi starte opp med Nabolagskompostering der vi etablerer kompostkontainer som alle i nabolaget og leietakerne kan få mulighet til å knytte seg til for å kvitte seg med eget matavfall. Når matavfallet er kompostert til jord, vil denne igjen bli brukt i egne dyrkekasser og komme til nytte for nabolaget.

Det vurderes å etablere større, grønne “lunger” på takterrasser i Damsgårdsveien 131 og 135, og vi ser på muligheter for ivaretagelse av overvann fra takene til vanning av planter, spyling i garasjer med mer.

I mai 2023 starter vi et prøveprosjekt med tilgangsstyrt avfallskontainer, slik at leietaker bevisstgjøres om både mengde eget avfall og kostnader knyttet til forbruk og avfall.

Frydenbø ønsker å være pådriver for å redusere bruk av egen bil til arbeidsplassen, og det pågår arbeid med å etablere delering for bil til leietakere, samt øke kapasitet for bysykkeltilgang.

BREEAM-NOR sertifisering

eiendom-white
Les mer om vår BREEAM-satsing

BREEAM sertifisering

Alle nybygg skal sertifiseres med BREEAM Very Good eller bedre. Vi skal BREEAM-in-use sertifisere eksisterende bygg hvor det er hensiktsmessig og ellers gjennomføre tiltak som bidrar positivt til miljøet. Tverrveien 7 er i 2023 i sluttfasen for Breeam sertifisering som nybygg og i 2024 skal en del bygg med Breeam-in-use resertifiseres.

Sosial bærekraft

Frydenbø er aktiv i nettverket FUTURE-PROOF, som har som formål å sikre at vi gjør det vi kan for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjedene våre. I tråd med Åpenhetsloven har Frydenbø Eiendom også gjennomført aksomhetsvurderinger og laget redegjørelse om dette arbeidet. Vi prøver å sikre at vi kun samarbeider med seriøse leverandører, ved at vi formidler våre etiske krav til våre leverandører i vår Code of Conduct for leverandører, som disse signerer. I tillegg gjør vi jevnlige risikokartlegginger av leverandørene våre, og der vi vurderer vesentlig risiko for negativ påvirkning, så iverksettes det tiltak. Ved valg av leverandører får deres positive bidrag til vår bærekraft stadig større fokus, og leverandører skal ikke kvalifisere for oppdrag/leveranser hos oss uten at de møter våre krav ift sosial bærekraft.
Frydenbø_Damsgårdsveien135_Interiør_WebJPEG_0045